מיפוי ומפקד עובדים זרים 2020 - חשוב!!!

אגודה • 26/2/2019 כניסות

לכל החקלאים שלום,
כפי שפורסם, מפקד עובדים זרים שמתקיים השנה, מותנה במיפוי החלקות החקלאיות
(חקלאות צמחית בלבד).
מפניות של חקלאים, שהגיעו אלינו עד כה, נוכחנו שחלק גדול מן המיפוי הקיים דורש
תיקון.
משך הזמן בין תיקון המיפוי ועד לאפשרות לקלוט חוברת עובדים זרים הוא כשבועיים.
לאור זאת, אנו מבקשים וממליצים מאוד:

א. לבדוק את החלקות שלכם בקישור:
https://gis.mgtech.co.il/portal/apps/webappviewer/index.html?id=5403562d0ebb
4336b5b5c86247e224aa

ב. במידה וסה"כ השטח (בחלוקה לקבוצות מטעים/ ירקות ופרחים בש"פ / ירקות
ופרחים בבתי צמחיה) איננו תואם את המציאות, יש ליצור בדחיפות קשר עם המתכנן
האזורי, לביצוע תיקון למיפוי.

חשוב מאוד מאוד להקדים לבדוק, ולתקן את הדרוש תיקון!!!