תזכורת - הגשה לבקשות להעסקת עובדים זרים בחקלאות

אגודה • כניסות

קבצים מצורפים:

חוברת המלצה 2020 עובדים זרים

חקלאים שטרם הגישו חוברות

להזכירכם, הגשת הבקשות להעסקת עובדים זרים, עד ה 20/6/19.

חקלאים שמגישים בקשות גם לענף הצומח, עליהם לבדוק שהמיפוי תואם את הבקשה בכדי
לראות את השטחים שמופו, יש להיכנס לאתר בכתובת
,Gisproxy.mgtech.co.il/rd/idולהקליד ת.ז. עימה בוצע המיפוי.
ניתן לקבל את מיפוי השטחים באמצעות קובץ אקסל המפרט את כל המידע על החלקות
שמופו. )יש להגיש קובץ זה עם הגשת החוברת(

חשוב להדגיש שלא תהיינה הארכות נוספות.

לידיעתכם, בתאריך 12.6.19 עד 26.6.19 אני יוצאת לחופשה .

אנא הזדרזו והגישו את החוברות.

בברכה,

כוכבה זכאי
מרכזת שרות לחקלאי
משרד החקלאות מחוז העמקים
ת.ד. 203 ד.נ. גלבוע 18120000
טלפון: 04-6489105 פקס: 04-6489127
הצל עץ. אנא אל תדפיס מסמך זה אם אינך זקוק לו מודפס.