פרסום לציבור נוהל גידולים חדשים לשמת 2018.

אגודה • 6/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

נוהל גידולים חדשים 2018 מעודכן 29 ינואר 2018

נוהל גידולים חדשים 2018 מעודכן 29 ינואר 2018

אל:

ציבור החקלאים

הנדון :פרסום לציבור נוהל גידולים חדשים

שלום רב

מצורף נוהל גידולים חדשים לשנת 2018, להלן פירוט השינויים ואו הבהרות שנוספו
לנוהל בשנת 2018:

1. זרעים/שתילים חד שנתיים - ניתן להגיש בקשה לתמיכה גם לזרעים/ שתילים
חד שנתיים, זאת בתנאי שאין מדובר על זנים וצבעים חדשים של צמח קיים. הסיוע
יינתן בהיקף קטן בהתאם לשיקולי הוועדה.

2. מיכון בפיתוח אצל המגדל – מכונות שמפותחות אצל המגדל, ידונו בוועדה רק
לאחר שמדריך המיכון ביקר במשק, ואישר שהמכונה עובדת ומשרתת את היעד אליו נרכשה.
יובהר כי ניתן יהיה להגיש את הבקשה גם בשלב שהמכונה עדין לא עובדת.

3. פיתוחים והשלמות למיכון שאושר בעבר בוועדה - ניתן יהיה להגיש בקשה אחת
בלבד עד 10% מגובה ההשקעה שאושרה בבקשה המקורית, ובתנאי שלא חלפה שנה מיום
הדיון בבקשה המקורית.

4. מיכון חדש מ"המדף" - שיעור התמיכה יעלה ל - 25% במקום 20% כיום.

5. יצוא - תוספת של 10% מענק, תינתן רק למיכון או טכנלוגיה חדשה שהוכח בעת
הגשת הבקשה כי למגדל ייצוא של לפחות 30% מאותו הגידול. יובהר כי, גידול חדש או
מגדל שעדין לא ביצע יצוא מהגידול המבוקש לא יהיה זכאי לתוספת זו. (קבלנים לא
יהיו זכאים לתוספת זו אלא אם מייצאים בעצמם)

6. קבלנים - מקסימום השקעה מוכרת לקבלני עיבוד תהיה 500,000 ¤.

7. הארכת תוקף של הכתב אישור – תוקף כתב האישור הוארך לשנתיים.

בברכה

צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות