הודעות מהמועצה

סגירת כביש 722 לצורך עבודות - 18.6.19 21:00 - 05:00
סגירת כביש 722 לצורך עבודות - 18.6.19 21:00 - 05:00